Thông tư

Chính sách về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ tháng 3/2022

Chính sách về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ tháng 3/2022

Cập nhật: 15/2/2022

Nhiều chính sách mới về đất đai, bất động sản bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022 sẽ được Đấu giá hợp danh Bảo Tín cập nhật ngay sau đây.

Luật thi hành án dân sự 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều

Luật thi hành án dân sự 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều

Cập nhật: 20/12/2017

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự

Thông tư 45/2017/TT-BTC Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá

Thông tư 45/2017/TT-BTC Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá

Cập nhật: 12/5/2017

Người có tài sản đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 5 của Luật đấu giá tài sản khi thực hiện đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản, trừ các trường hợp đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài sản được người có thẩm quyền thành lập thực hiện. Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 12 Điều 5 của Luật đấu giá tài sản. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản.

Luật đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản

Cập nhật: 30/11/2016

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Văn bản pháp lý - Hồ sơ pháp lý tài sản khi đưa ra đấu giá

Văn bản pháp lý - Hồ sơ pháp lý tài sản khi đưa ra đấu giá

Cập nhật: 30/7/2016

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá bằng những chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những bằng chứng đó