Văn bản pháp lý - Hồ sơ pháp lý tài sản khi đưa ra đấu giá

Cập nhật: 30/7/2016

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá bằng những chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những bằng chứng đó

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá bằng những chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những bằng chứng đó

 
Sau khi tiếp nhận các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến tài sản đấu giá từ người có tài sản, Công ty sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá hồ sơ đấu giá một cách cẩn trọng và chắc chắn. Trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện, Công ty sẽ đề xuất và cùng hỗ trợ người có tài sản bổ sung, hoàn thiệt hồ sơ tài sản trước khi đưa tài sản ra đấu giá. 
 
Tùy thuộc vào từng loại tài sản mà hồ sơ pháp lý cần cung cấp có sự khác nhau, Công ty liệt kê hồ sơ sơ pháp lý đối với những loại tài sản thường xuyên tổ chức đấu giá như sau:
 
Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:
 
Đối với bất động sản:
 
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu : Giấy CNQSHƠ & QSDĐỞ, Hợp đồng mua bán, …
Hợp đồng thế chấp tài sản.
Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc đơn đăng ký thế chấp.
Thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo.
Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.
Biên bản bàn giao tài sản đảm bảo hoặc biên bản thu giữ có xác nhận của chính quyền địa phương.Trường hợp thu giữ thì cung cấp thêm quyết định thu giữ thông báo thu giữ.
Biên bản thỏa thuận giá khởi điểm hoặc chứng thư thẩm định giá. (Xác định về giá khởi điểm).
Công văn đề nghị đấu giá để thu hồi nợ (ghi rõ bước giá) (Trường hợp chủ tài sản đồng ý chọn Công ty là đơn vị tổ chức đấu giá).
Đối với động sản:
 
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (Giấy chứng nhận đăng ký xe, đăng kiểm)
Hợp đồng thế chấp tài sản
Hợp đồng tín dụng
Thông báo thu hồi nợ trước hạn.
Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có).
Thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo.
Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm hoặc biên bản thu giữ tài sản bảo đảm. Trường hợp là tài sản thu giữ thì phải cung cấp thêm quyết định thu giữ.
Chứng thư thẩm định giá hoặc biên bản thoả thuận về giá.
Công văn đề nghị đấu giá.
Đối với khoản nợ:
 
Hợp đồng thế chấp
Hợp đồng tín dụng, giấy tờ nhận nợ.
Quyết định thành lập hội đồng bán khoản nợ.
Biên bản họp hội đồng bán khoản nợ.
Quyết định bán của hội đồng khoản nợ.( phê duyệt giá khởi điểm, phương án bán).
Chứng thư thẩm định giá độc lập (nếu có).
Toàn bộ pháp lý liên quan tới tài sản đảm bảo cho khoản nợ.
Biên bản thỏa thuận về việc bán nợ (nếu có).
Thông tin về dư nợ của khách hàng, pháp lý của khách hàng, tình trạng về khoản nợ.
Công văn đề nghị đấu giá.
Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự
 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản (nếu có) , bản vẽ hiện trạng sơ đồ thửa đất
Trường hợp, không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản thay thế bằng biên bản xác minh đối với tài sản kê biên.
Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
Quyết định thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu, Quyết định thi hành án chủ động của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự (trường hợp phó ký thay phải cung cấp thêm văn bản phân công hoặc uỷ quyền)
Quyết định kê biên tài sản của Chấp hành viên
Biên bản kê biên tài sản
Văn bản xác định giá khởi điểm (1 trong 3 loại)
        + Biên bản thoả thuận của đương sự về giá khởi điểm của tài sản kê biên
 
        + Chứng thư thẩm định giá
 
        + Quyết định xác định giá khởi điểm của Chấp hành viên tham khảo cơ quan chuyên môn có liên quan
 
         8. Công văn thông báo kết quả được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (kèm theo biên bản thoả thuận hoặc không thoả thuận được về tổ chức đấu giá.
 
Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 
Công văn thông báo kết quả được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Biên bản chuyển giao tang vật phương tiện VPHC
Một trong các loại:
        + Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (có hình phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC
 
        + Quyết định tịch thu tang vật phương tiện VPHC
 
Văn bản định giá TVPT hoặc hóa đơn, chứng từ khác thể hiện giá trị của tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu
Văn bản phê duyệt phương án xử lý TV, PTVPHC bị tịch thu (kèm phương án)
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có);
Các giấy tờ liên quan khác liên quan đến giao quyền xử phạt VPHC trong trường hợp cấp phó ký quyết định xử phạt VPHC.
Liên hệ với chúng tôi và trao đổi thêm về pháp lý tài sản trước khi đấu giá: LH 02373.510.368